KABANATA 44 - PAGSUSURI SA BUDHI

Inilapit ng mabait na ali sa ilaw ang isang upuan, inilagay ang salamin sa tungki ng ilong at sabay na pagbubukas ng isang munting aklat, sinabi niya na: “Pakinggan mong mabuti, anak ko. Sisimulan ko sa “Sampung Utos ng Diyos,” babagalan ko nang makapagmuni ka; kung hindi mo ako marinig na mabuti ay sabihin mo upang maulit ko; alam mo nang hindi ako marunong mapagod sa tungkol sa ikabubuti mo.”
Sinimulan ni Tia Isabel ang pagbasa sa tulong ng humal na tinig sa mga pagmumuni-muni tungkol sa mga maaring kasalanan. Sa katapusan ng bawat salaysay ay humihinto nang mahaba upang ang binibini ay magkapanahong makapag-alaala ng mga kasalanan at makapagtika. Si Maria Clara ay nakatanaw sa itaas. Matapos ang unang utos na Ibigin ang Diyos nang lalo sa lahat ng bagay, ay tinanaw siya ni Tia Isabel na ang tingin ay pinaraan sa ibabaw ng salamin, at nasiyahan sa kanyang anyong nagbubulay-bulay at malungkot.


KABANATA 44 - PAGSUSURI SA BUDHI

No comments:

Post a Comment